!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler


 

ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE I BRF SILVERGJUTAREN

Med stöd av bostadsrättsföreningens stadgar samt bostadsrättslagen (1991:614) har föreningen utfärdat följande ordningsregler.

 

 

 1. Mellan klockan 23.00 och 09.00 skall respekt visas grannar emellan. Det betyder att vi inte stör varandra med fester på altaner, balkonger eller spelar hög musik eller liknande  i lägenheten, före eller efter dessa tider. Vid speciella enstaka tillfällen kan man säkert i förhand informera sina grannar, om undantag från denna regel.

 2. Bostadsrättsinnehavare skall vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt. Att t.ex plocka undan och städa efter sig på gemensamma utrymmen är självklart.

 3. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, som inte kan avhjälpas direkt, skall styrelsen eller förvaltaren omedelbart underrättas härom. Anmälan skall göras även om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.

 4. Vid renovering, borrning samt i övrigt liknande förekommande arbete i lägenheten gäller inte ovanstående tider utan hänsyn behöver tas till att man i möjligaste mån gör detta mitt på dagen. Prata även med dina grannar vid längre pågående arbeten.

 5. Parkering av motorfordon, släp eller husvagnar inom fastigheten, utanför biluppställningsplatserna, får inte ske.

 6. Det är förbjudet att piska eller skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster, balkong eller entréer!

 7. Hundar skall vara kopplade inom bostadsområdet.

 8. Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, i garage eller i andra gemensamma utrymmen.

 9. Det får inte stå barnvagnar, rollatorer, cyklar, kartonger, sopor eller annat personligt gods utanför era dörrar eller allmänna gemensamma utrymmen. De skall placeras på därför avsedd plats. Trappan är Er brandväg, den måste vara framkomlig!

 10. Att aldrig lämna dörr till källare eller gemensamma utrymmen olåst eller uppställd.

 11. Att inte uppsätta antenner eller andra arrangemang på balkongen som kan störa exteriören (inhämta styrelsens medgivande).

 12. Inglasning av balkonger får endast ske med styrelsens godkännande. Markiser får endast uppsättas om de beträffande färg och form godkänts av styrelsen.

 13. Vid uppförande av lägenhetsavskiljare på markplan, följa den av styrelsen fastställda ritning och rutin:

  - samtliga mått ska följa den skiss som finns på hemsidan
  - anläggas fackmannamässigt
  - bekostas av bostadsägarna i alla avseenden
  - underhållas regelbundet av bostadsägaren
  - enbart upprättas i direkt anslutning till bostadsägarnas    
    terrassgräns
  - nedjutes i marken med förankringsjärn
  - icke göra åverkan i fasaden på byggnaden
  - lämnas kvar ifall bostadsägarna avyttrar lägenheten
  - målas i vit kulör
  - genomgående bestå av furu
  - målas 2 (två) gånger med alkydoljefärg i samband med anläggning
  - underhållas med alkydoljefärg
  - inte överstiga 2500mm (höjd ovan mark)
  - Skulle bostadsägarna inte uppfylla ovanstående kan föreningen    
    besluta om
    att ta ner insynsskyddet. All omkostnad avseende nedmontering,
    återställande av mark och dylikt debiteras då bostadsägarna.
  - insynsskydd får enbart upprättas på terrassens kortsidor

 14. Att inte lämna ut portkoder till obehöriga (tänk på risken för inbrott!)

 15. Källsortering skall ske enligt anvisning, brännbara sopor i det gröna högra sopfacket och organiskt avfall i det bruna sopfacket, nere vid Kyrkogatan. Det åligger den boende att källsortera sina sopor, att lämna glas, papper, plast och tidningar i de gemensamhetsanläggningar som finns t ex vid Kyrkogatans början. Om kärlet är fullt får man ta med soporna hem eller slänga på annan plats. Det är inte tillåtet att lämna soporna utanför behållaren! Detta attraherar råttor och andra skadedjur samt medför obehaglig lukt.

 16. Det åligger den boende att själv hantera samt frakta bort sina grovsopor.

 17. Ovanstående föreskrifter skall också iakttagas av bostadsrättinnehavarens familj och gäster eller de som av honom/henne inryms i lägenheten.

 

Sist men inte minst:

TÄNK PÅ ATT PRATA MED ERA GRANNAR DIREKT VID PROBLEM SAMT INFORMERA OM DET HÄNDER NÅGOT SÄRSKILT. ANVÄND SUNT FÖRNUFT OCH TA ANSVAR FÖR ATT DU ÄR EN DEL AV VÅR GEMENSAMMA FÖRENING.
 

Antagna av Brf:s styrelse den 4/7 2011.

Dokument

Barnvagnar.doc 2013-04-14
Ordningsregler BRF Silvergjutaren Garage revision 1. 20130407.odt 2013-04-14
Brf Silvergjutaren välkomstbrev 2014-10-08.docx 2015-02-11